Algemene Voorwaarden

Home - Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

2. Prijs. Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De goederen zijn gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief die op het moment van de leveringsdatum van kracht zijn.

3. Verbintenissen. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en verkopers hebben geen recht om de vennootschap te binden. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die het recht hebben om de vennootschap te binden.

4. Leveringstermijnen. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, een verklaarbare vertraging in de levering of een vertraging die minder is dan een maand, mag in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard. Ondanks kunnen er zich prijsverhogingen voordoen ons opgelegd door onze leveranciers en omstandigheden buiten onze wil, waardoor de levering onmogelijk wordt of duurder. We kennen ons het recht toe om partiële leveringen te verrichten die evenveel verschillende partiële verkopen instellen.

5. Aanvaarding. Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of “franco”-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. De koper verbindt zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden binnen de 5 dagen, volgende op de datum waarop we hem hebben laten weten dat zij ter zijn beschikking staan.

6. Klachten. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens dit termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Het retournummer (RMA) dat door de Customer Service toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.

7. Waarborg. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de producent of door de invoerder of door de groothandelaar. Indien de naleving van de waarborg onze inmenging noodzaakt, kennen we ons het recht toe om de klant de kosten van de deposito, de port en de administratie te factureren die ons bedrijf opgelopen heeft. Software: In geen enkel geval waarborgen wij dat de geleverde software in staat is een algemeen of specifiek probleem op te lossen van de gebruiker. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van het medium zelf en op de kwaliteit van de magnetische opname, onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker of jegens derden wegens de gevolgen van het gebruik van de software hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, hetzij voor o.a. schade aan de goederen of aan personen, hetzij van winstdervingen, hetzij van schade voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van de gegevens opgenomen door de gebruiker. Indien wij zouden verantwoordelijk worden gesteld ten gevolge van het niet uitvoeren of het verkeerd uitvoeren van ons contract, dan zal het totaal van de vergoeding, volgens de uitdrukkelijke overeenkomst, de 10% van de aankoopprijs van de software die aan de oorsprong ligt van de schade niet overschrijden.

8. Eigenschappen van software. De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de producenten. Enkel een gebruikerslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal het onder geen enkele vorm mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op het magnetische onderstel en de handleidingen, in goede staat houden en zal ervoor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.

9. Voorschot. Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de klant zou toelaten van het contract af te zien.

10. Gebrek aan betaling. Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkstelling van de geleverde goederen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.

11. Betalingsvoorwaarden. Onze facturen zijn betaalbaar in Sint-Lievens-Esse, contant, netto en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 16% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. In geval van aflasting en/of annulatie van het contract ten laste van de klant, zal deze laatste ons een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen die overeenstemt met 30% van de totale verkoopprijs. Wij mogen een grotere vergoeding vragen indien de schade groter is dan 30%.

12. Solidariteit. Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

13. Personeels aan- en afwerving door de opdrachtgever – klant. Het is de opdrachtgever-klant verboden personeel van MEGA-doc n.v. aan-, af te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van MEGA-doc n.v.. Iedere inbreuk op dit verbod geeft MEGA-doc n.v. het recht op schadevergoeding gelijk aan tweemaal het brutojaarloon van het aan MEGA-doc n.v. onttrokken personeelslid. Teneinde vergissingen te voorkomen verbindt de opdrachtgever er zich toe, alle fysieke personen die op één of ander manier door MEGA-doc n.v. worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht, als personeelsleden van MEGA-doc n.v. te beschouwen.

14. Exclusieve bevoegdheid. Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.